Nadpłata w podatku dochodowym

Katarzyna Pokorska

Wiele osób spotkało się z sytuacją, gdy zapłacili do Urzędu Skarbowego większą sumę pieniędzy niż powinni. Zastanawiasz się, co stanie się z tą nadpłatą?  Istnieją trzy drogi wyjścia z tej sytuacji.

Nadpłata w podatku dochodowym

Pierwszą z nich jest zapłata wszelkich zaległości lub bieżących zobowiązań podatkowych.  Gdy podatnikom zdarzy się zapłacić więcej, a zaniedbali wcześniejsze opłaty, Urząd Skarbowy może je automatycznie pokryć z nadpłaty.

Drugą opcją jest po prostu zwrot należnej kwoty pieniędzy. Organ podatkowy ma obowiązek uczynić to w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Trzecią drogą jest przeznaczenie nadpłaty na pokrycie przyszłych opłat. Wykorzystanie nadwyżki płacowej jest możliwe w ten sposób, jeżeli podatnik złoży do Urzędu odpowiedni wniosek. Warto mieć na uwadze, iż nie ma określonego wzoru takiego pisma, z wyjątkiem niektórych Urzędów, które stworzyły go na własne potrzeby. Rozpoczynając pisanie wniosku, należy pamiętać, aby znalazły się w nim wszystkie potrzebne dane wnioskodawcy, do których zaliczyć można kolejno:

  • Imię i nazwisko/ nazwa firmy
  • Adres zamieszkania/ siedziby firmy
  • PESEL/NIP
  • Rodzaj podatku, a także okres i suma pieniędzy do zaliczenia nadpłaty
  • Podpis wnioskodawcy

Oprócz wymienionych wyżej elementów, wniosek powinien zawierać również osobę, do której jest on adresowany, czyli odpowiedniego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Żaden człowiek nie jest nieomylny. Może zdarzyć się tak, że podatnicy zauważą w swojej deklaracji błąd lub po prostu nie będą akceptować pobranego podatku. W takim wypadku, sami muszą zainterweniować w tej sprawie, składając odpowiedni wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Oprócz danych wnioskodawcy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, kod pocztowy, numer PESEL/NIP, w piśmie tym powinny znaleźć się także: rodzaj podatku, okres występowania nadpłaty oraz jej wysokość, argumenty wyjaśniające składanie wniosku oraz wskazanie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego jest on adresowany.

Nadpłata najpierw pokrywa ewentualne zaległości!

Jeżeli Organ Podatkowy zgodzi się z przedstawionym uzasadnieniem, nadpłatę można odzyskać lub zdecydować się, aby pokryła ona przyszłe zobowiązania. Ważne, aby nie zapominać, że najpierw zostanie jednak przeznaczona do pokrycia ewentualnych zaległości.

Warto mieć na uwadze, iż w wyniku błędu popełnionego przez podatnika, może on uzyskać nadpłatę, która nie będzie mu się należała. Wówczas, należy oddać ją wraz z odsetkami, które zostaną naliczone od dnia zwrotu nadpłaty.

Leave a comment

Your email address will not be published.