Niezarejestrowana działalność gospodarcza a VAT

Katarzyna Pokorska

Prawo przedsiębiorców to ustawa, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Dzięki niej, przedsiębiorcy nie są zobowiązani do rejestrowania działalności, jeżeli ich przychód nie przekracza ustalonego limitu – 1050 zł.

Niezarejestrowana działalność gospodarcza a VAT.

Co nie stanowi działalności gospodarczej?

Według art. 5 wyżej przytoczonej ustawy, działalnością gospodarczą nie są działania osoby fizycznej, która:

  • posiada z nich przychód nieprzekraczający w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • podczas ostatnich 60 miesięcy nie podejmowała się działalności gospodarczej,
  • nie pracuje w ramach umowy spółki cywilnej.

Jeżeli podatnik spełnia powyższe kryteria, sam może podjąć decyzję o tym, czy chce rejestrować swoją działalność, czy też nie. Należy zauważyć, że przedsiębiorca nie musi czekać ze złożeniem wniosku o wpis do CEIDG do momentu aż przekroczy limit.

Nie wyciąga się średniej dla miesiąca

Sprawdź, czy na pewno
spełniasz wszystkie warunki!

Warto podkreślić, że ustalona granica 1050 zł, nie może zostać przekroczona w żadnym miesiącu. W związku z tym, jeżeli jeden miesiąc przyniesie przedsiębiorcy zyski w wysokości np. 2000zł, a drugi nie da mu jakiegokolwiek przychodu, podatnik nie spełnia warunku zapisanego w ustawie. W dniu, w którym ustalony limit zostaje przekroczony, prowadzona działalność staje się działalnością gospodarczą.

Co z VAT-em?

Brak obowiązku rejestrowania działalności nie oznacza, że przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT. Wynika to z faktu, iż definicja działalności gospodarczej, którą odnaleźć można w ustawie o VAT jest bardziej obszerna. Zatem każda osoba, która w trwały sposób oferuje działalność handlową lub usługową, prowadzi działalność gospodarczą, którą obejmuje VAT.

Na koniec należy zauważyć, że taki przedsiębiorca posiada możliwość zwolnienia z VAT. Mogą korzystać z niej osoby, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie była większa niż 200 000 zł. Jeżeli natomiast działalność została rozpoczęta w trakcie roku, limit ten jest automatycznie mniejszy i dostosowany do czasu prowadzenia biznesu.

Leave a comment

Your email address will not be published.