Poniżej zamieszczamy wzór umowy do przejrzenia on-line lub pobrania w plikach pdf: umowa kadry i płace.

Umowa zlecenie

zawarta  dnia: …………..r. pomiędzy:

 1. KADROWIEC EU. SP. Z O.O., z siedzibą: 71-006 Szczecin, ul. Lednicka 6D;

NIP: 955-24-63-033; Regon 369969175, KRS 0000727651 reprezentowany przez Prezes Zarządu Janina Jaworska zwaną dalej Zleceniobiorcą, a

 Miejsce na pieczęć Zleceniodawcy   Imię i Nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej

zwanym dalej Zleceniodawcą

 • 1
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest :
  • Sporządzanie list płac oraz pasków płacowych i ustalanie zobowiązań
   z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, F. Pr.
   oraz FGŚP, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS,
  • Przygotowanie poleceń księgowania dla księgowości,
  • Sporządzanie zestawień potrąceń dla księgowości
  • Sporządzenie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie umów o pracę, zlecenie, dzieło, kontraktów managerskich, powołania
  • Rozliczanie i sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych
  • Rozliczanie i sporządzanie dodatkowych świadczeń pracowniczych
   (w tym m.in. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, PPE, ryczałtu samochodowego itp.)
  • Prowadzenie korespondencji z imieniu Zleceniodawcy z Urzędem Skarbowym w zakresie spraw związanych z płacami,
  • Prowadzenie korespondencji w imieniu Zleceniodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dot. pracowników Zleceniodawcy
 • Składanie wniosków o zaświadczenie o niezaleganie w ZUS
  (na wniosek księgowości)
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1
 • Pełnienie funkcji administratora systemu PFRON, sporządzanie miesięcznej deklaracji DEK-I-O oraz rocznej deklaracji dotyczącej wpłat na PFRON oraz prowadzenie korespondencji w imieniu Zleceniodawcy z PFRONE-em
 • Sporządzanie i ewidencja dokumentów związanych z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • Rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich
  i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • Prowadzenie ewidencji oraz kontrola ważności wstępnych oraz okresowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw personalnych do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie danych wynikających
  z systemu kadrowo-płacowego.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na wniosek pracownika Zleceniodawcy
 • Sporządzanie raportów wewnętrznych na podstawie danych zawartych
  w systemie kadrowo-płacowym według wzorów dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dokumentów z nim związanych
 • Nadzór nad kompletnością dokumentów kadrowo-płacowych
 • Comiesięczne ustalanie obowiązku sporządzania informacji CIT-ST
  oraz w przypadku zaistnienia obowiązku – jej sporządzenia
 • Dostarczanie przelewów wynagrodzeń w formie kompatybilnej z systemem bankowym (paczki przelewów przygotowane do importu)
 • Obsługa egzekucji pracowników, w tym przelewy po zatwierdzeniu listy płac, korespondencja
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • Rozliczanie pracowników zagranicznych
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Zarządu wg. wzoru dostarczonego przez Zleceniodawcę w zakresie spraw pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych,
 • Archiwizacja i kompletowanie akt osobowych pracowników
  po przekazaniu dokumentacji
 • Reprezentowania Zleceniodawcy w czasie i zakresie obowiązywania niniejszej umowy wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy, na co Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy pełnomocnictwo.
 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie dokumenty pozwalające
  na świadczenie w/w usług oraz aktualny certyfikat Centrum Certyfikacji.
 2. Przy prowadzeniu dokumentacji, o której mowa w § 1 pkt. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca zleca czynności, o których mowa w §1 pkt. 1, a Zleceniobiorca niniejsze zlecenie przyjmuje rozpoczynając wykonywanie od dnia ……….… r
 • 2
 1. Celem umożliwienia właściwego wykonania usług przez Zleceniobiorcę strony ustalają, że do obowiązków Zleceniodawcy należy przesyłanie w postaci plików pdf. lub w postaci wypełnionego na stronie www.kadrowiec.eu formularza wszelkich niezbędnych informacji mających wpływ na prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, a w szczególności:
  1. zwolnień lekarskich,
  2. wniosków urlopowych,
  3. delegacji,
  4. kwot należnego wynagrodzenia,
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za niezgodne z prawdą dane zawarte w dokumentach dostarczanych mu przez Zleceniodawcę.
 • 3
 1. Za wykonane czynności, o których mowa w niniejszej umowie, Zleceniobiorca będzie pobierał wynagrodzenie, płatne przelewem na konto wskazane w fakturze do 20-go każdego miesiąca po wystawieniu faktury vat w wysokości
  29,00 zł + VAT od każdego zatrudnionego zgłoszonego do ZUS-u lub podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 2. W przypadku konieczności dokonania korekty uprzednio złożonych deklaracji, zaistniałej z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% wynagrodzenia miesięcznego netto określonego w § 3 pkt.1 umowy, za każdy miesiąc który musiał być skorygowany, z chwilą przekazania korekty do ZUS-u i/lub Urzędu Skarbowego.
 3. Zleceniodawca zgadza się, aby Zleceniobiorca na mocy obowiązujących przepisów mógł obok formy papierowej wystawiać fakturę VAT w formie elektronicznej.
 • 4
 1. W przypadkach, gdy strony umowy mają różne zdania w kwestiach mających wpływ na prawidłowość realizacji obowiązków Zleceniodawcy wynikających
  w zakresie niniejszej z obowiązujących aktów prawnych, zobowiązane są one zawrzeć swoje stanowisko w pisemnego oświadczenia zaopatrzonego
  w czytelne podpisy Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
 2. Odpowiedzialność z tytułu ewentualnych kar nałożonych przez organy państwowe spoczywać będzie na stronie, której stanowisko zostanie uznane przez nie za niezgodne z prawem.
 • 5
 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przez jednostronne jej wypowiedzenie na koniec każdego miesiąca, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną.
 4. Z upływem ostatniego dnia wypowiedzenia, po zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorcy, strony nie będą wysuwać żadnych roszczeń względem strony przeciwnej.
 • 6

Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem ich rozstrzygnięciu właściwego sądu, którym będzie sąd
w Szczecinie, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji.

 • 7
 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
  w postaci aneksu.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się, w trakcie trwania niniejszej umowy oraz przez okres 12 miesięcy od jej rozwiązania, nie zatrudniać bez zgody Zarządu Zleceniobiorcy pracowników Zleceniobiorcy.
 3. W przypadku niewywiązania się z postanowień zawartych w § 7 pn. 2, Zleceniodawca, tytułem zadośćuczynienia wypłaci Zleceniobiorcy w wysokości równemu 12 miesięcznemu wynagrodzeniu określonemu w § 3.
 • 8

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA                                               ZLECENIOBIORCA

…………………………………….                            …………………………………..     

 

P E Ł N O M O C N I C T W O

Ja niżej podpisany(a), reprezentujący firmę :

Nazwa firmy, siedziba, NIP   Imię i Nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej

 

oświadczam, że do reprezentowania firmy ………………….……………ustanawiam pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udzielam :

 1. Janinie Jaworskiej; Pesel: 5412280xxxx

Prezesowi Zarządu firmy KADROWIEC EU. SP. Z O.O., z siedzibą: 71-006 Szczecin,
ul. Lednicka 6D; NIP: 955-24-63-033; Regon 369969175, KRS 0000727651

i upoważniam do:

 1. Reprezentowania mnie przed :
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Urzędem Skarbowym
  • Państwową Inspekcją Pracy
 2. Składania do instytucji określonych w pkt. 1 niniejszego pełnomocnictwa wszelkich
  • deklaracji
  • korekt deklaracji
  • oświadczeń, wniosków, podań, wyjaśnień, załączników;
 3. Reprezentowania mnie podczas kontroli przed
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Urzędem Skarbowym
  • Państwową Inspekcją Pracy

 

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.

 

Szczecin dnia;…………………………

Udzielający pełnomocnictwa                               Wzór podpisu pełnomocnika

 

……………………………………….                          ……………………………………….