Książka kontroli w przedsiębiorstwie

Katarzyna Pokorska

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością przeprowadzenia w jego firmie kontroli. Jej zasady i tryb określają przepisy prawa. W związku z tym, na podatnikach ciążą różne obowiązki, do których zalicza się posiadanie książki kontroli.

Książka kontroli w przedsiębiorstwie

Kontrola a przepisy prawa

Kontrole mogą być przeprowadzane przez różne instytucje, jednak najczęściej dokonują ich urzędy skarbowe, ZUS, czy też inspekcja pracy. Robią to w celu sprawdzenia, czy działania przedsiębiorcy w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej:

Aby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do przebiegu nadzoru, w ustawie Prawo przedsiębiorców zostały zawarte obowiązki i prawa przedsiębiorców oraz kontrolujących, a także informacje dotyczące czasu i częstotliwości trwania kontroli.

Książka kontroli – do czego służy?

Jak zostało wcześniej wspomniane, obowiązkiem podatników jest prowadzenie upoważnień, protokołów i książki kontroli. Za jej pomocą przedsiębiorca powinien dokumentować liczbę oraz czas trwania inspekcji jego działalności. Może to robić w formie elektronicznej lub po prostu w formie zbioru dokumentów. Warto dodać, że jako miejsce przechowywania książki wyznaczono siedzibę firmy.

Wpisy w książce

W ustawie nie określono konkretnego wzoru, jaki ma posiadać książka kontroli. Zawarte są w niej jednak informacje dotyczące wpisów przedsiębiorcy oraz kontrolującego. Do wpisów instytucji przeprowadzającej kontrolę zalicza się:

  • oznaczenie organu kontroli,
  • oznaczenie upoważnienia do kontroli,
  • data rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  • zakres przedmiotowy.

Obowiązkowe przedstawienie książki

Wyjątek w okazywaniu
książki kontroli!

Po rozpoczęciu wizytacji przedsiębiorca od razu powinien pokazać organowi książkę kontroli lub kopie odpowiednich fragmentów. Nie musi tego robić jedynie w przypadku, gdy nie posiada książki, ponieważ udostępnił ją innemu organowi kontrolującemu. Gdy przedsiębiorca będzie miał już taką możliwość, w termie 3 dni roboczych od dnia zwrotu książki powinien okazać ją w siedzibie organu kontroli.

Co z sankcją za brak książki?

Za nieposiadanie książki kontroli w przedsiębiorstwie grozi kara. Określa ją Kodeks karny skarbowy, a konkretnie art.83§1, który wspomina o karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Leave a comment

Your email address will not be published.