Rejestracja do VAT

Katarzyna Pokorska

Przyszły przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oznacza dodatkowe obowiązki. Jest to istotne, ponieważ niedopełnienie formalności może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.
Jedną z kwestii, nad którą zastanawia się wielu przedsiębiorców jest termin przeprowadzania rejestracji do VAT.

Rejestracja do VAT

Czy rejestracja do VAT jest obowiązkowa?

Okazuje się, że rejestracja do VAT nie zawsze jest koniecznością. Jeżeli przedsiębiorców obejmie zwolnienie z podatku od towarów i usług, nie muszą tego robić.

Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe

Istnieją dwa typy takich zwolnień: podmiotowe i przedmiotowe. Jeżeli chodzi o pierwsze z nich, może skorzystać z niego większość biznesmenów. Zwolnienie obowiązuje ich do momentu przekroczenia w konkretnym roku podatkowym obrotów wynoszących 200 tys. zł.

Istnieją wyjątki od skorzystania
ze zwolnienia podmiotowego!

Istnieją jednak przypadki, gdy podatnicy nie mogą skorzystać z tej ulgi. Dzieje się tak m.in. wówczas, gdy dokonują oni dostaw nowych środków transportu, świadczą usługi prawnicze, jubilerskie, czy też nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. Pozostałe przypadki opisane zostały w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli przedsiębiorcy zdecydują się na prowadzenie zawartych tam rodzajów działalności, będą zmuszeni przeprowadzić rejestrację do VAT.
Przechodząc do zwolnienia przedmiotowego, o możliwości skorzystania z tej ulgi decyduje przedmiot prowadzonej działalności.

Termin rejestracji do VAT

Aby dokonać rejestracji do VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia formularza VAT-R. Ostatnim terminem, w którym powinien to zrobić jest dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca korzystał już wcześniej ze zwolnienia, powinien złożyć ten formularz do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego miałby zostać czynnym podatnikiem podatku VAT.

Dokonując rejestracji do VAT przedsiębiorca nie musi martwić się o dodatkowe opłaty. Ważne jednak, aby z należytą starannością wypełnił formularz i zawarł tam prawdziwe informacje. Jeżeli Urząd Skarbowy zauważy pewne niedopatrzenia, może nie dokonać rejestracji i nie informować o tym przedsiębiorcy. Istnieje takie ryzyko, gdy wystąpi którakolwiek z następujących przesłanek:

  • nieprawdziwe dane w zgłoszeniu rejestracyjnym,
  • podmiot nie istnieje,
  • brak możliwości skontaktowania się z podmiotem lub jego pełnomocnikiem,
  • podmiot lub pełnomocnik nie reagują na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,
  • według danych wynika, że podmiot może prowadzić działania mające na celu wykorzystanie działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych do wyłudzeń skarbowych.

Leave a comment

Your email address will not be published.